หลักสูตรการศึกษา

posted on 18 Feb 2013 08:57 by keymittapart

ลำดับ

หลักสูตร

ระยะเวลา
ศึกษา

ความมุ่งหมาย

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ

1.

ชั้นนายพัน เหล่า ขส.

17 สัปดาห์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการระดับกองพันและนายทหารควบคุมการเคลื่อนย้ายตามภารกิจ และหน้าที่เฉพาะของเหล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. เป็นนายทหารสัญญาบัตร ยศ ร.อ.ขึ้นไป
 2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ชั้นนายร้อยของเหล่า ขส. หรือเทียบเท่า

2.

ชั้นนายร้อย เหล่า ขส. 

13  สัปดาห์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับกองร้อย,นายทหารการเคลื่อนย้าย,
  นายทหารฝ่ายการขนส่ง  และประสานงานระหว่างเหล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. เป็นนายทหารสัญญาบัตร ยศ ร.ต.ขึ้นไป
 2. นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรต้องรับราชการที่หน่วยไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. อายุไม่เกิน 55 ปี และไม่จำกัดเพศ
3. นายสิบอาวุโส เหล่า ขส. 12  สัปดาห์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ความสามารถปฏิบัติ หน้าที่ผู้บังคับหน่วยระดับหมวด  หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  ตามภารกิจเฉพาะของเหล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. เป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารขนส่ง ชั้นยศ จ.ส.อ.
 2. อายุไม่เกิน 55 ปี นับตาม พรบ.รับราชการทหาร โดยนับถึงปีีที่ีเปิดการศึกษา
 3. มีร่างกายแข็งแรง สามารถเข้ารับการศึกษาได้
4. นายสิบขนส่งชั้นต้น  8  สัปดาห์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ในการจัดและภารกิจของเหล่าทหารขนส่ง  เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย,การขนส่ง การส่งกำลังและซ่อมบำรุง  ของ ทบ.ไทย  ที่เกี่ยวข้องกับ  ขส.ทบ. โดยตรง
 1. เป็นนายทหารประทวน ยศ ไม่เกิน ส.อ.
 2. เป็นผู้ที่รับราชการในหน่วยไม่น้อยกว่า 4 ปี อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. เป็นผู้ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่ง , การเคลื่อนย้าย , การส่งกำลังและซ่อมบำรุงในสายขนส่ง
หลักสูตรเฉพาะหน้าที่
5. พลขับรถ (ใช้ล้อ)  8  สัปดาห์
 • เพื่อให้พลขับของ ทบ.มีความรู้ความสามารถมีวินัยและ มารยาทในการขับรถ เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของพลขับ เกี่ยวกับการใช้และการปรนนิบัติบำรุง อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

 1. เป็นนายทหารประทวน และหรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่จะบรรจุในตำแหน่งพลขับ
 2. เป็นนายทหารประทวน และหรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุในตำแหน่งพลขับแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหาร
6. พลขับรถกึ่งพ่วง  4  สัปดาห์
 • เพื่อให้พลขับรถของกองทัพบก  ที่ได้รับใบอนุญาตพิเศษ สำหรับขับรถยนต์ทหารแล้ว  มีความรู้ความสามารถเป็น พลขับรถกึ่งพ่วง  ตลอดจนการปรนนิบัติบำรุงได้อย่าง ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 1. เป็นผู้ปฎิบัติงานในหน้าที่พลขับของหน่วย และมีใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหาร ประเภทที่ 2
 2. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่พลขับ
 3. เป็นผู้ที่มีพื้นความรู้ ภาษาอังกฤษพอใช้
 4. เป็นผู้ที่สามารถผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการของโรงเรียนทหารขนส่ง
7. ช่างรถยนต์ประจำหน่วย
  (แก๊สโซลีน – ดีเซล) 
14  สัปดาห์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างรถยนต์ประจำหน่วยได้ตาม  ชกท.ที่กำหนด  และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้
 1. เป็นนายทหารประทวน ยศไม่เกิน จ.ส.อ. และเป็นผู้มีพื้นความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์มาก่อน
 2. เป็นลูกจ้างและคนงาน สังกัด ขส.ทบ. ซึ่งได้รับการบรรจุมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และจะต้องไปปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างนถยนต์ประจำหน่วย
 3. เป็นนายทหารประทวนต่างเหล่า ต่างกองทัพ หรือพลเรือนที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถยนต์
8. นายสิบส่งกำลัง
สาย ขส.
5  สัปดาห์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ความสามารถปฏิบัติ งานในหน้าที่นายสิบส่งกำลัง และนายสิบชิ้นส่วนของ หน่วยต่าง ๆ ในเหล่าทหารขนส่งได้
 1. เป็นนายทหารประทวนที่ทำหน้าที่นายสิบส่งกำลังของหน่วยต่างๆ ในเหล่าทหารขนส่ง
 2. เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้เข้ารับการศึกษาได้
 3. เป็นนายทหารชั้นประทวนต่างเหล่าหรือต่างทัพฝากเข้ารับการศึกษา
9. ช่างซ่อมอากาศยานทั่วไป

  15  สัปดาห์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ความสามารถ เข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติ  การซ่อมบำรุง  การประกอบ  การแก้ไข  การทดสอบอากาศยาน  และระบบต่างๆ ของอากาศยานที่มีใช้อยู่ในกองทัพบก  และเป็นช่างซ่อมอากาศยานทหารบกประเภทสนามได้
 1. เป็นนายทหารชั้นประทวน
 2. เป็นผู้มีความรู้ทางช่างเครื่องยนต์เบื้องต้นมาก่อนแล้ว หรือเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง และส่งกำลังเครื่องบินทหารบก
 3. เป็นผู้ที่มีพื้นความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้
 4. เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้เข้ารับการศึกษาได้
10. หัวหน้ารถ 12  สัปดาห์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ “หัวหน้ารถ” ได้เป็นอย่างดี
 1. เป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารขนส่ง ยศ  ส.อ. - จ.ส.อ. และเป็นผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง (หรือผู้ที่จะบรรจุในตำแหน่ง) หัวหน้ารถ ,   ผู้ช่วยหัวหน้ารถ , ผบ.หมู่ , ผบ.ตอน ,  นายสิบยุทธการ และผู้ช่วยนายสิบยุทธการ
 2. เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารมาแล้ว  และเคยรับราชการตำแหน่งพลขับ มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี
 3. เป็นนายทหารประทวนต่างเหล่าทัพ  ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับงานในข้อ 1.
หลักสูตรผู้ชำนาญ
11. ช่างตรวจสภาพทาง
เทคนิค
14  สัปดาห์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ความสามารถ  ตรวจอากาศยานให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง  กำกับดูแลการซ่อมบำรุงอากาศยานได้อย่าง
  มีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทหารซ่อม บำรุงอากาศยานของ หน่วยได้
 1. เป็นนายทหารประทวน  เหล่า ขส. ยศไม่เกิน  จ.ส.อ.(พ)
 2. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง อากาศยาน มาไม่น้อยกว่า  5  ปี
 3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร  ช่างซ่อมอากาศยานทั่วไปมาแล้ว
12. เพิ่มพูนความรู้ในหน้าที่
พลขับรถ  (ใช้ล้อ)
2  สัปดาห์
 • เพื่อให้พลขับรถของ ทบ.  ที่ได้รับใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารแล้ว  มีความรู้ความสามารถพร้อมทั้งมีวินัยและมารยาทในการขับรถ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 1. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่พลขับรถของหน่วย อยู่แล้วแต่ไม่ได้ผ่านหลักสูตรการฝึกพลขับรถ ใช้ล้อของ ขส.ทบ.
 2. มีใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารแล้ว